معرفی دفتر جذب سرمایه گذاری

دفتر جذب سرمایه گذاری زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع است