قوانین و مقررات

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ دی ۱۳۹۷ ]
بروشور سامانه دادور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
اهم مشوق های قانونی سرمایه گذاری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
اهم فرصتها، قابلیتها و مزیتهای سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
مجموعه مقررات ارزی ناظر بر نحوه افتتاح حسابهای ارزی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون مالیاتهای مستقیم
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون مالیات بر ارزش افزوده
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون صادرات و واردات
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل قانون اجرایی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون دریایی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 1368
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون ثبت شرکتها
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون تجارت ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون تامین اجتماعی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون پولی و بانکی کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون امور گمرکی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
[ شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
 
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در خصوص «تشویق سرمایه گذاری»
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل جدید 100 ماده ای سرمایه گذاری (صنعت و معدن)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل ترخیص قطعی کالا با استفاده از ضمانت بانکی معتبر
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی در انجام پروژه ها
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید (رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و اشخاص)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی ماده ( ٢٠ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
[ شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرایی ماده( 12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]