نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حاشیه همایش بزرگ هاسب با محوریت " فرصت حضور" برپا شد

نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حاشیه همایش بزرگ هاسب با محوریت " فرصت حضور" برپا شد
نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حاشیه همایش بزرگ هاسب با محوریت " فرصت حضور" برپا شد  
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷