بزرگترین رویداد سیاست گذاری و استارتاپی در حوزه توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان زمان ۲۹-۳۰آبان و ۱آذر ماه سال جاری

بزرگترین رویداد سیاست گذاری و استارتاپی در حوزه توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان  زمان ۲۹-۳۰آبان و ۱آذر ماه سال جاری
بزرگترین رویداد سیاست گذاری و استارتاپی در حوزه توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان  زمان ۲۹-۳۰آبان و ۱آذر ماه سال جاری 
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۶