🔶ادامه همایش همدلان اندیشمند سیستان و بلوچستان( هاسب) در روز ۲۳ آبان با حضور مهندس موهبتی استاندار سبستان و بلوچستان و جمعی از مسئولین و نخبگان استانی و همچنین خیرین و تشکل های مردم نهاد سرار کشور

🔶ادامه همایش همدلان اندیشمند سیستان و بلوچستان( هاسب) در روز ۲۳ آبان با حضور مهندس موهبتی استاندار سبستان و بلوچستان و جمعی از مسئولین  و نخبگان استانی  و همچنین خیرین و تشکل های مردم نهاد سرار کشور
🔶ادامه همایش همدلان اندیشمند سیستان و بلوچستان( هاسب) در روز ۲۳ آبان با حضور مهندس موهبتی استاندار سبستان و بلوچستان و جمعی از مسئولین  و نخبگان استانی  و همچنین خیرین و تشکل های مردم نهاد سرار کشور
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵