پنل تخصصی ڪار گروه توانمند سازی ،اشتغال و سرمایه گذاری در همایش هاسب در تهران

پنل تخصصی ڪار گروه توانمند سازی ،اشتغال و سرمایه گذاری در همایش هاسب در تهران
در پنل مزبورڪه با حضور اندیشمندان  و مسئولین اقتصادی استان سبستان و بلوچستان برگزار گردیده است. موارد ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت: - طرح الگوهها و مدل های مختلف برای مشارڪت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال پایدار در استان سیستان و بلوچستان. - نقش سمن ها به عنوان بازوی اجرایی دولتها برای ایحاد اشتغال پایدار - مدل توسعه اقتصاد منطقه ای هماهنگ ڪننده ذینفعان محلی و دولت با تمرڪز بر توسعه اشتغال روسنایی و پایدار - توانمند سازی نیروی انسانی برای بازار ڪار در حداقل زمان و هزینه به ویژه در روستاها -درآمد سازی برای مردم در شرایط بحران و تحریم. - منابع اقتصادی(سرمایه های خانگی)
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳