بازدید سرپرست معاونت اقتصادی استاندار به همراه مدیرکل دفتر اقتصادی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان مرتبط از آخرین وضعیت طرح آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان

بازدید سرپرست معاونت اقتصادی استاندار به همراه مدیرکل دفتر اقتصادی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان مرتبط از آخرین وضعیت طرح آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی دشت سیستان از نیمه دوم سال 94 و با اعتبار 500 میلیون دلار و با مجوز تخصیص 400 میلیون متر مکعب آب از چاه نیمه ها آغاز شد و در حال حاضر حدود 30000 هزار هکتار از اراضی آماده رهاسازی آب می باشد .

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱