بازدید معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از دستاوردها و توانمندی های دانشگاه زابل در مجتمع بقیه ا... الاعظم (عج)

بازدید معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از دستاوردها و توانمندی های دانشگاه زابل در مجتمع بقیه ا... الاعظم (عج)
بازدید معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از دستاوردها و توانمندی های دانشگاه زابل در مجتمع بقیه ا... الاعظم (عج)   
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹