نشست استاندار محترم با جمعی از همکاران استانداری ودستگاه های شاغل دراستان خراسان رضوی برای ایجاد شعبه طرح حاسب(حامیان استان سیستان وبلوچستان ) در این استان

نشست استاندار محترم با جمعی از همکاران استانداری ودستگاه های شاغل دراستان خراسان رضوی برای ایجاد شعبه طرح حاسب(حامیان استان سیستان وبلوچستان ) در این استان
نشست استاندار محترم با جمعی از همکاران استانداری ودستگاه های شاغل دراستان خراسان رضوی برای ایجاد شعبه طرح حاسب(حامیان استان سیستان وبلوچستان ) در این استان 
۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶