💠بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به همراه کارشناسان مرتبط از مجتمع کشت و صنعت گوهر کوه خاش

💠بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به همراه کارشناسان مرتبط از مجتمع کشت و صنعت گوهر کوه خاش
💠بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به همراه کارشناسان مرتبط از مجتمع کشت و صنعت گوهر کوه خاش
🔹این مجموعه دارای 5200 هکتار اراضی است که 4200 هکتار آن در بخش گوهرکوه و 1000 هکتار در روستای تمپ قرار دارد.
از 4200 هکتار اراضی گوهر کوه 650 هکتار باغ پسته و 780 هکتار زمین کشاورزی مکانیزه دارد که در بخشهای مختلف دامپروری, تولید نهال, تولید عسل فعالیت دارد. یکی از منابع مهم درآمدی تولید پسته می باشد.
گفتنی است طی نشستی در محل پروژه مشکلات شرکت فوق مورد بحث و  بررسی قرارگرفت.
🔹مشکل عمده مجموعه استمرارخشکسالی سنوات گذشته وعدم تعیین تکلیف بخشی أز چاه های اب مجموعه است که برای حل انها درسندمحرومیت زدایی حوزه بلوچستان تدابیر ومصوباتی گنجانده شده ومی بایست جلسات تسهیل ورفع موانع تولید بخش کشاورزی ویژه أین مجتمع اقدام وپی گیری شود
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱