بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان و مدیران حوزه صنعت استان از واحد تولید سیبک خودرو راد فرمان مستقر در شهرک صنعتی زاهدان

بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان و مدیران حوزه صنعت استان از واحد تولید سیبک خودرو راد فرمان مستقر در شهرک صنعتی زاهدان
بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان و مدیران حوزه صنعت استان از واحد تولید سیبک خودرو راد فرمان مستقر در شهرک صنعتی زاهدان .  در این بازدید مقررشد  مشکل تامین مواد اولیه کارخانه با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی رفع گردد
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴