بازدید مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و استاندار سیستان و بلوچستان از انبارهای استراتژیک شرکت غله و خدمات بازرگانی در چابهار

بازدید مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و استاندار سیستان و بلوچستان از انبارهای استراتژیک شرکت غله و خدمات بازرگانی در چابهار
بازدید مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و استاندار سیستان و بلوچستان از انبارهای استراتژیک شرکت غله و خدمات بازرگانی در چابهار
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰