بازدید وزیر صنعت،معدن و تجارت از کارخانه تولیدی کیسه های پرو پیلن پلیمر پاکت پرند زاهدان

بازدید وزیر صنعت،معدن و تجارت از کارخانه تولیدی کیسه های پرو پیلن پلیمر پاکت پرند زاهدان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴