بخشودگی مالیاتی بابی جدید در جهت حمایت از واحد های تولیدی استان

بخشودگی مالیاتی بابی جدید در جهت حمایت از واحد های تولیدی استان
🔸در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب گردید. 🔸بخشودگیجرائممالیاتی واحد های تولیدی 
✍۱-مقرر شد کلیه واحدهای تولیدی از زمان ابلاغ اوراق قطعی سازمان امور مالیاتی، شامل تقسیط ۶۰ ماهه بدهی کل مالیات قرار گیرند.
✍۲-مقرر شد واحدهایی که اصل بدهی مالیاتی خود را تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ پرداخت نمایند از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم مالیاتی برخوردار گردند.
✍۳-مقرر شد واحدهایی که اصل بدهی مالیاتی خود را لغایت پایان سال، بعد از تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰ پرداخت نمایند از بخشودگی جرائم به ازای هر ماه دیرکرد با کسر ۲درصد از ۱۰۰ درصد جرائم لغایت پایان سال استفاده نمایند.ضمنا در صورت قطعی شدن اوراق شرکت های مذکور بعد از تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰ در صورت پرداخت تا بعد از یک ماه میتوانند از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم استفاده نمایند.
۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲