کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زاهدان در فرمانداری با حضور فرماندار محترم تشکیل گردید.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زاهدان در فرمانداری با حضور فرماندار محترم تشکیل گردید.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زاهدان در فرمانداری با حضور فرماندار محترم تشکیل گردید. 🔹در این کارگروه مشکل استقرار واحدهای بتن آماده در شهرک صنعتی میرجاوه مرتفع گردید. 🔹همچنین در خصوص بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی و اصناف  نتایج مطلوبی حاصل گردید. 
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶