بررسی وضعیت طرح های صادرات گرا با حضور مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی

بررسی وضعیت طرح های صادرات گرا با حضور مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی
بررسی وضعیت طرح های صادرات گرا با حضور مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، مجریان طرح و رؤسا و مسئولین اعتبارات شعب مربوطه
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲