جلسه هم اندیشی و بررسی طرح ایجاد نیروگاههای خورشیدی در سطح استان

جلسه هم اندیشی و بررسی طرح ایجاد نیروگاههای خورشیدی در سطح استان
جلسه هم اندیشی و بررسی طرح ایجاد نیروگاههای خورشیدی در سطح استان "شرکت تعاونی آریایان تحت حمایت وزارت نیرو" در محل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹