برگزاری نشست با دو نهاد حمایتی استان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی)

برگزاری نشست با دو نهاد حمایتی استان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی)
برگزاری نشست با دو نهاد حمایتی استان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی)  به منظور برنامه ریزی اجرای نیروگاه های خورشیدی خانگی برای زنان بی سرپرست، معلولین و خانوارهای فاقد هرگونه درامد روستایی تحت پوشش دو نهاد مذکور با مشارکت سپاه قدس  در سال گذشته با همکاری استانداری و سپاه قدس و با عاملیت پست بانک استان برای ٦٠ خانوار روستایی فاقد درامد در شهرستان هیرمند نیروگاه های خانگی خورشیدی مذکور احداث و زمینه ایجاد درامدی پایدار برای ٢٠ سال فراهم گردید.  
۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹