نشست، مذاکره و رایزنی با مدیر موسسه بین المللی مد ارت (Mod Art) در ایران

نشست، مذاکره و رایزنی با مدیر موسسه بین المللی مد ارت (Mod Art) در ایران
نشست، مذاکره و رایزنی با مدیر موسسه بین المللی مد ارت (Mod Art) در ایران درخصوص برنامه ریزی و تدوین مدل اجرایی برندسازی و بازاریابی بین المللی صنایع دستی استان (به ویژه سوزندوزی، خامه دوزی و ایینه دوزی)   در این خصوص برگزاری دوره های اموزشی  منطبق با استانداردهای بین المللی طراحی و مد در حوزه پوشاک و ایجاد ارتباط و استفاده از ظرفیت برندهای بین المللی پوشاک مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۵