وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از باغات میوه های گرمسیری منطقه زرآباد شهرستان کنارک گفت : توسعه کشت باغات میوه های گرمسیری در اولویت توسعه بخش کشاورزی منطقه قراردارد.

وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از باغات میوه های گرمسیری منطقه زرآباد شهرستان کنارک گفت : توسعه کشت باغات میوه های گرمسیری در اولویت توسعه بخش کشاورزی منطقه قراردارد.

توسعه کشاورزی اقتصادی و بکارگیری شیوه های مدرن روز ضامن رونق تولید و اشتغال   وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از باغات میوه های گرمسیری منطقه زرآباد شهرستان کنارک گفت : توسعه کشت باغات میوه های گرمسیری در اولویت توسعه بخش کشاورزی منطقه قراردارد. 

محمود حجتی افزود: شرایط خاص منطقه، بکارگیری شیوه‌های مدرن و نوین آبیاری ،نهالهای کشت بافتی رونق تولید کشاورزی وکسب وکار اقتصادی را سرعت بخشیده واشتغال زایی پایدار را در منطقه بدنبال  داشته است.   سیستان وبلوچستان شرایط مناسبی برای توسعه و کشت محصولات گرمسیری را داراست و در حال حاضر بالغ بر ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت میوه‌های گرمسیری اختصاص دارد که ۵۵۰۰ هکتار آن بارور میباشد وسالیانه ۱۲۲هزار تن محصول گرمسیری تولید و روانه بازار مصرف می‌گردد. بیشترین سطح زیر کشت محصولات گرمسیری در استان مختص باغات موز میباشد.۴۸۰۰هکتار موزستان درسیستان و بلوچستان وجود دارد که ۲۸۰۰هکتار آن بارور است.  سالیانه بیش از ۹۳هزار تن موز در استان برداشت می‌شود.   ۴۰۰۰هکتار ازباغات موز استان در منطقه زرآباد شهرستان کنارک میباشد

۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲