نهاوندیان در نشست با سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد؛ سرمایه گذاری خارجی در چابهار مورد تاکید دولت است

نهاوندیان در نشست با سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد؛ سرمایه گذاری خارجی در چابهار مورد تاکید دولت است
نهاوندیان در نشست با سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد؛  سرمایه گذاری خارجی در چابهار مورد تاکید دولت است  معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: سرمایه گذاری خارجی در ایران بویژه چابهار مورد تاکید دولت است و تمام حمایت ها در تسهیل سرمایه گذاری انجام خواهد شد
۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۷