معرفی کارشناسان

 

شماره تماس(054)

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

31127568

کارشناس هماهنگی امور سرمایه گذای و اشتغال

بتول دانش شهرکی

1

31127572

کارشناس تولید و اشتغال بخش کشاورزی و خدمات

آرزو زیبنده

2

31127570

کارشناس هماهنگی امور سرمایه گذای و اشتغال

هانیه جامی

3

31127570

کارشناس هماهنگی امور سرمایه گذای و اشتغال

الهه خمر

4

31127571

کارشناس هماهنگی امور سرمایه گذای و اشتغال

                    ابوالفضل مهدوی فر

5