شرح وظایف دفتر

 

شرح وظایف دفتر هماهنگی امورسرمایه گذاری و اشتغال استانداری ها

1-   برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست های منطقه ای ، بین استانی و همچنین استان با استان های کشورهای با رویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه سرمایه گذاری با هماهنگی سایرواحدها و دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه.

2-     برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری ، اشتغال ، تولید و بهره وری از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه.

3-     رصد مستمروضعیت طرح های سرمایه گذاری وپیگیری مسایل ومشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط.

4-     هماهنگی های لازم به منظور شناسایی تنگناهای موجود در فرآیندسرمایه گذاری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران (پنجره واحد سرمایه گذاری ) دراستان با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط.

5-   هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی استان در راستای قوانین و مقررات به منظورشناسایی طرح های سرمایه گذاری و اشتغالزا درمناطق کمتر برخوردار با هدف رشد و توسعه آن مناطق.

6-     نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی استان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط دراستان.

7-     هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط جهت برگزاری نشست ها ،همایش های تخصصی سرمایه گذاری و نمایشگاه های داخلی و برون مرزی با رویکرد جذب ، هدایت و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی.

8-     رصدمستمر وضعیت واحدهای تولیدی و خدماتی و پیگیری مسائل ومشکلات واحدهای موصوف به ویژه واحدهای بحرانی، تملک شده توسط شبکه بانکی ، ورشکسته و راکد و ارائه راهکارهای عملیاتی با همکاری دستگاه های اجرایی به مراجع ذیربط.

9-   هماهنگی های لازم در راستای استفاده از ظرفیت کمیسیون هماهنگی بانک های استان و اخذ برنامه های حمایتی آن کمیسیون ، پیرامون تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری و اشتغالزایی استان.

10- نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری(دولتی و خصوصی) در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و بنگاههای اقتصادی.

11- اخذ و بررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار کار بر اساس گزارشات مدون ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات.

12- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات.

13- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری تشکیل منظم جلسات.

14- هماهنگی لازم به منظور تدوین محورهای اولویت دارسالانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری تشکیل منظم جلسات و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ابلاغی .

15- هماهنگی لازم به منظور تدوین فرصتهای سرمایه گذاری،مشوقهای موجود و شناسایی لکه های استقرار طرح های سرمایه گذاری و بروز رسانی در مقاطع  6 ماهه از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط.

16- هماهنگی لازم در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها(کسب و کارهای مبتنی بر فناوری) 

اخبار

فرمانداری ها